කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරනශ්‍රියාණි ෆොන්සේකා, කිංස්ලි පීරිස්, චන්දු ද සිල්වා ( ජොලි සීයා),  කුමුදුමලී ද…

විදුලි වාහනවලට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක්

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය හා එක්ව විදුලි වාහන සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් එළිදක්වන බව කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ විදුලි සහ…

கண்டி பெரஹெராவிற்கு சிறப்பு ரயில்கள்

கண்டி எசல திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 26 முதல் 30 வரை இலங்கை ரயில்வே பல சிறப்பு ரயில்களை இயக்கும். அதன்படி,…

Dipped Products PLC sets standard for sustainable growth: launches ESG roadmap ‘DPL Pulse’

Leading export manufacturer of hand protection solutions and member of the Hayleys Group, Dipped Products PLC…

Continue Reading