විශ්ව විද්‍යාල අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට

2022/ 23 විශ්වවිද්‍යාල සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම අද (14) දින සිට අරඹෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසයි

එමෙන්ම මෙවර සරසවි සඳහා සිසුන් 45,000 ක් බඳවා ගන්නා බවයි එම කොමිසම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මේ සඳහා වන ශිෂ්‍ය අත්පොත බලයලත් පොත්හල් වෙත නිකුත් කර තිබෙන බවත් ඒ හරහා සිසුන්ට ලබා ගත හැකි බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පැවසුවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *