ඉන්දියානු සාගර වටද්දර රටවල සංගමයේ ධුර කාලය සහ ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් කිරීම සඳහා ජපානය ශ්‍රී ලංකාවට පූර්ණ සහයෝගීතාව ලබාදෙයි..

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට තම රට අඛණ්ඩව සහාය දෙන බව පැවසූ ජපාන පාර්ලිමේන්තුවේ විදේශ…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 10.10.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  නිමල් ඇන්තනී, විජිත් ද සිල්වා, සුගත් ශාන්ත මොරගහකුඹුර, ප්‍රගීත් කණහැර ආරච්චි, …