සුබ දීපවාලී උත්සවයක් වේවා.. இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.. Happy Diwali..

අධ්‍යාත්මික අන්ධකාරයට එරෙහිව ආලෝකයේ ජයග්‍රහණය, නපුරට එරෙහිව යහපත සහ නොදැනුවත්කමට එරෙහි දැනුම, සංකේතවත් කරන දීපාවලී අර්ථවත් කරමින් සැමට සාමය සෞභාග්‍යය උදාවේවා.. සකලවාසි සැමට සුබ දීපවාලී උත්සවයක් වේවා..

ஆன்மீக இருளுக்கு எதிராக ஒளியின் வெற்றி, தீமையின் மீது நன்மை மற்றும் அறியாமையின் மீது அறிவு, அனைவருக்கும் அமைதி மற்றும் செழிப்பைக் குறிக்கிறது.

The victory of light over spiritual darkness, good over evil and knowledge over ignorance, means peace and prosperity to all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *