අනුරාධපුර බන්දුල අක්කර භාගයක මිරිස් වගාවෙන් කෝටියක ආදායමක් උපයයි..

( Kalimuthu Sathiyaseelan )

අනුරාධපුර පුලියන්කුලම බන්දුල ගොවි මහතා අක්කර භාගයක මිරිස් අස්වැන්න නෙළා රුපියල් කෝටියක ආදායමක් ලබා වාර්තාව අලුත් කර ඇත. මෙයට පෙර මිරිස් වගාවේ වැඩිම අස්වැන්නක් ලැබූ ගොවීන් දෙදෙනා අනුරාධපුර තිලපනෙයි සහ යාපනයෙන් වාර්තා වූ අතර ඔවුන් ලක්ෂ 50ක් 60ක් උපයා ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසන පරිදි බුලියන්ගුලමේ බන්දුල රුපියල් කෝටියකට වැඩි ආදායමක් උපයාගෙන ඇති අතර දැනට පවතින මිරිස් මිල අනුව අවම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 13ක ආදායමක් උපයා ගත හැකි අතර ජනවාරි 14 දක්වා මිරිස් අස්වැන්න ලබා ගත හැකිය.

කෘෂිකාර්මික අංශය නවීකරණ වැඩසටහන යටතේ මිරිස් වගාවේ නව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් පුලියන්කුලම ප්‍රදේශයේ අක්කර භාගයක මිරිස් වගාව ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *