වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය තුල කුකුල් ෆාම් ප්‍රවර්ධනය අඛණ්ඩවම

( මම සුරත Media Reporter රසිකා මදුශානි. හැලඹගස් වැව සිට.)

ජපන් ආධාරයක් යටතේ පසුගිය මාසයේ උතුරු පළාතේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට රු.45,000ක් වටිනා කුකුල් කූඩුවක් සමග කුකුල් පැටවුන් 20 දෙනෙකු ලබා දුන් අතර ,එහි දෙවෙනි අදියරය වශයෙන් ජපන් ආධාරය යටතේ, වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ ෆාම් ෆවුන්ඩේෂන් ආයතනයේ ප්‍රධානී නිහාල් මහතා සහ රසික මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ කුකුල් පැටවුන් 100 කට අධික සත්ව පාලකයින් 9 දෙනෙකු තෝරා පත්කර , ඔවුන් හට කුකුල් පැටවුන් රක්කවන යන්ත්‍රය බැගින් අද උදෑසන 8.30 ට වවුනියාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදි උත්සවාකාරයෙන් දිසාපති තුමා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රධානය කලේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *