ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරු පොලිස් සේවයට… போலீஸ் பணியில் இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள்

( 𝕍𝕒𝕧𝕦𝕟𝕚𝕪𝕒-ℙ𝕒𝕧𝕒𝕥𝕜𝕦𝕝𝕒𝕞 ℝ𝕖𝕡𝕠𝕥𝕖𝕣 𝔸𝕤𝕝𝕒𝕞 𝕄𝕠𝕙𝕒𝕞𝕒𝕕 )

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වන කුසල් පෙරේරා සහ චාමර සිල්වා අද පොලිස් පරීක්ෂක ලෙසත් නුවන් ප්‍රදීප්වි මර්ශක නිලධාරියෙකු ලෙසත් රාජකාරියට එක්වූහ.

இலங்கை கிரிக்கட் வீரர்களான “குசேல் பெரேரா”மற்றும் “சாமர சில்வா”பொலிஸ் “ℂ𝕙𝕚𝕖𝕗 𝕀𝕟𝕤𝕡𝕖𝕔𝕥𝕠𝕣” ஆகவும் இவர்களோடு “நுவன் பிரதீப் “𝕀𝕟𝕤𝕡𝕖𝕔𝕥𝕠𝕣 𝕆𝕗 ℙ𝕠𝕝𝕚𝕔𝕖”ஆகவும் இன்று கடமையில் இணைந்து கொண்டனர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *