2023 වසරේ පමණක් අන්තර්ජාලයේ ළමා අසභ්‍ය වීඩියෝ ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක්

( NEWS REPORTER AKM MUKSITH KINNIYA )

2023 වසරේ පමණක් අන්තර්ජාලයේ අසභ්‍ය වීඩියෝ ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් පළ වී ඇත… මෙම වසරේ ඒවා ප්‍රකාශ කළ අය අත්අඩංගුවට ගැනීමට අපි පරීක්‍ෂණ පවත්වමින් සිටිමු.*

ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයේ විශේෂ වැඩසටහන යටතේ 2023 වසරේ පමණක් විවිධ පුද්ගලයින් විසින් වෙබ් අඩවි සහ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ළමා අසභ්‍ය දර්ශන ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් පළ කර ඇති බව වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්ධු තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව එවැනි අසභ්‍ය වීඩියෝ සමාජ වෙබ් අඩවිවලට ප්‍රචාරය කළ පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති අතර එවැනි අසභ්‍ය වීඩියෝ සමාජ වෙබ් අඩවි වෙත පළ කළ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන දඬුවම් ලබා දෙන බව වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය. මෙම වසර තුළ ලබා ගන්නා ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *