“ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී තාක්ෂණයේ පරිණාමය” ද්‍රවිඩ ග්‍රන්ථය එළිදැක්වීම

ආචාර්ය එස්. ශ්‍රී බිරේන්ද්‍රන් විසින් රචිත “ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී තාක්ෂණයේ පරිණාමය” ද්‍රවිඩ ග්‍රන්ථය එළිදැක්වීම අද දින…