අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සංචාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සහ රැකියා අවස්ථා සඳහා කොරියාවෙන් ආධාර …

පසුගිය සතියේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කොරියානු සංචාරයේ දී කරන ලද සාකච්ඡාවල දී ගනු ලැබූ තීරණ පිළිබඳ පසු විපරම්…