කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන නිර්මලා විජේසේකර, සුපුන් රත්නායක, ප්‍රියන්ත රංජන්, දර්ශන වේවැල්පනාව, හෙලන් ජයවර්ධන, නිමල්…

Daintee celebrates four decades of sweet success

Daintee, the confectionary arm of Sunshine Consumer Lanka Limited (SCL), recently marked its 40th anniversary, highlighting…

Continue Reading

Femography by MAS combats period poverty with donation of over 10,000 reusable period wear products

Advancing a firm commitment to women’s health and sustainable practices, Femography by MAS embarked on a…

Continue Reading

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.04.20  බස්නාහිර, සබරගමුව,වයඹ, ඌව සහ මධ්‍යමපළාත්වලත්අනුරාධපුර, වවුනියා, මන්නාරම, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලත්ප.ව. 2.00 න් පමණ පසු ස්ථාන ස්වල්පයක…