ඉන්දියාවේ අගමැති ධුරයට පත් නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාට අගමැතිගෙන් සුබ පැතුම්…

ඉන්දියාවේ අගමැති ධුරයට පත් නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාට අගමැති සුබ පතයි..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *