මෙරට ආර්ථික ස්ථායීකරණය වෙනුවෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 200ක්.. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය කියයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථායීකරණයට සහය දීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා දුන්…