කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන රෝජිත් පීරිස්, තරුෂි නවංජනා ලියනාච්චි, ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ, හෙන්රි ප්‍රේමරත්න, දයානන්ද ද…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන චන්ද්‍රරත්න මාපිටිගම, මහචාර්ය අමරකීර්ති ලියනගේ, ජනක විතාන ගමගේ, අතුල මහවලගේ, ලක්ෂමන් …

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන සසංක ඩයස්,  අනූෂා මල්වත්ත,  මල්ෂිනි හෙට්ටිආරච්චි, යෙනිතා ලියනවඩුගේ, මහින්ද දඵගොඩආරච්චි, අවන්ති…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන ලලිත් ප්‍රියන්ත ලියනගේ, ජනක චමින්ද, කුමුදු ප්‍රියංගනී කරුණාසිංහ, රසාදරී පිීරිස්, උදාරි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන සුදේශ් දෙවුන්දර, වින්දන ප්‍රසාද් කරුණාරතන, ධම්මික අතපත්තු, දේවිකා කරුණාරත්න, කැලූම් ශිරෝමාලා,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන නෝමන් පලිහවඩන, චන්ද්‍රසිරි බෝගමුව, මංගල ප්‍රේමදාස, ඉන්දුල චිරාත් ඩයස්, මධුරංග චන්දිමාල්,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන චමින්ද කරුණාරත්න, ෂන්මුගනාදන් විශ්වනාදන්, නුවන් හර්ෂ, විනෝද් තරංග, ප්‍රශාන් රාජපක්‍ෂ, ඇනස්ලි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන දිනූෂ ජයකොඩි, ජනිත් අංජන, සන්ධ්‍යා සිරිමතී ගමගේ, හිමසල් තත්සර ලියනගේ, දයාසිරි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන සම්පත් වික්‍රමසිංහ, දිනේෂ් වර්ණපුර, විරාජිත් පතිරණ,  ශාන් කරන්නාගොඩ, ශයනි භාග්‍යා, මරියසෙල්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 10.06.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන චමින්ද රත්නායක, සත්‍යපාල ගල්කැටිය, නිහාල් ගමගේ, රත්නා සුමනපාල, සම්පත් ශ්‍රී රෝෂාන්,…