කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන කුමාරි පෙරේරා, දේවිකා චතුරාණි, ප්‍රියන්ත කරුණාරත්න, සුරේන් අබේසුන්දර, රෝහණ බෝගොඩ, දර්ශන…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ජනක මහල්පත්, සුරංජන් විජයනාම, ඉමල් ශානක පීරිස්,රසික මල්ලිකාරච්චි, කරුණාරත්න ජයතිලක, ඇන්ජලා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරනඅනුර පතිරණ, රංජිත් අමරසිංහ මංචනායක, විමුක්ති රංජිත් බණ්ඩාර, සජිනි රෝයි, විමාලක මුහුන්දරම්,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 10.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අර්ජුන කමලනාත්, නිලුෂි හල්පිට, දුලක්ෂි පෙරේරා, ඇන්තනී සුරේන්ද්‍ර, ජනක රාමනායක, ඉශංකා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 09.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නිහාල් පීරිස්, ධර්මා එස්. සමරනායක, සුනෙත් ශාන්ත, චරිත් සේනානායක, රංජනී රාජ්මෝහන්,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 08.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නර්මදා වික්‍රමාරච්චි, හරින්ද්‍ර දසනායක, වතික රවිනාත්, ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද්, ෂර්ලි පී දෙලංකාවල,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 07.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරනසංජය මුරමුදලි, ඉන්දික දඵගම, ලලිත් ගුණතිලක, සෝමවීර බෝපිටිය, ඩී.එල්. චානක ලියනගේ, චන්ද්‍රසේන…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 06.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන චින්ති ප්‍රනාන්දු මිහිදුකුල, ඉන්දික කුරුප්පුආරච්චි, මිත්‍ර කපුගේ, තාරක රාමනායක, හංසි ලොකුගේ,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 05.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නීටා ප්‍රනාන්දු, රූකාන්ත ගුණතිලක, සන්තුස් වීරමන්, සෙනේස් දිසානායක බණ්ඩාර, වජිර ගෝමස්,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 04.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන එස්. කලාවතී, සුරනි ද මෙල්, ඔමායා කොවිලගොඩගේ, ඓශ්චර්යා පීරිස්, රෝශක මුතුගල…