සරළ කරන ලද එකතු කළ අගය මත අය කළ බදු ක්‍රමය (SVAT) අහෝසි කිරීම පිලිබඳව රජය ගත් තීන්දුවට ඒකාබද්ධ ඇඟළුම් සංසදයේ අප්‍රසාදය

මෙතෙක් කල් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වූ සරළ කරන ලද එකතු කළ අගය මත අයකළ බදුක්‍රමය ( SVAT…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.07.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  රජිත හිරාන්, කුෂානි සදරේඛා, කිශානි අලංකි පෙරේරා, දිමංක වෙල්ලාලගේ, ඩිලාන් රාජපක්ෂ,…