පිටකොටුවේ වෙළඳ සැලක ගින්නක්

පිටකොටුවේ වෙළෙඳසැළක ගින්නක් හටගෙන තිබෙයි.

පිටකොටුව 2 වන හරස් වීදියේ රතු පල්ලිය අසල වෙළඳසැලක් තුළ එම ගින්න හටගෙන ඇත.

මේ වන විට ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා කොළඹ ගිනිනිවීමේ ඒකකය ගිනිනිවන රථ 07ක් යොමුකර ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *