පාර්ලිමේන්තු සභාව කල් තබන අවස්ථාවේදී මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා කල කතාව

2022 වර්ෂයේදී ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යාංශය භාරගන්නා විට රුපියල් බිලියන 360ක පමණ බිල්පත් නිරවුල් කිරීමට පැවතුණා. එම බිල්පත්ද ඇතුළුව 2023.12.15 දක්වා ප්‍රතිපාදන සීමාව තුල ඉදිරිපත් කෙරුණු සියළු බිල්පත් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා දැමීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. එයට අමතරව විශ්‍රාමිකයන් සඳහා ගෙවනු ලබන පාරිතෝෂිතයට අදාලව 2023 වර්ෂය ආරම්භ වන විට පැවති මාස 15ක හිඟ මුදල්ද, 2023 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 15 දක්වා එකතු වූ සියළුම පාරිතෝෂිතද, නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කළා. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 48ක පමණ මුදලක් නිදහස් කර තියෙනවා. තවද, සමෘද්ධිය, අබාධිත සහ වැඩිහිටි පුද්ගයින් සඳහා ලබා දෙන සහනාධාර, වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ලබා දෙන ආධාර මුදල් වෙනුවෙන් 2023 වර්ෂයේදී රුපියල් බිලියන 184 ක වියදමක් දරලා තියෙනවා.

කෙසේ වුවත්, විදෙස් ණය ආපසු ගෙවීම තාවකාලිකව නවතා දැමීමත් සමග විදෙස් ණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති 34කට පමණ සපයා තිබූ මූල්‍ය පහසුකම්ද තාවකාලිකව අත්හිටෙව්වා. විශේෂයෙන් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය කඩවත සිට මීරිගම දක්වා වූ කොටස, අඹතලේ ජල සම්පාදන ව්‍යපෘතිය, මහනුවර උතුර සහ පහතදුම්බර ඒකාබද්ධ ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතිය, අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නගර සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය සහ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා වෛද්‍ය පීඨයක් ස්ථාපිත කිරීම වැනි මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති ඉදිරියට සිදු කර ගෙන යාම ගැටළු සහගතයි. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ පසු මෙම ව්‍යාපෘති පිළිබඳව අදාල ණය දෙන ආයතන සමග සාකච්ඡා කර ක්රි යාමාර්ග ගැනීමට හැකියාවක් පවතිනවා.

විශේෂයෙන් විවිධ හේතූන් මත අත්හිටුවා තිබූ  ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල තීරණාත්මක කාර්යයන් නිම කරමින් ඒවා අවසන් කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දීම කෙරෙහි මෙවර අයවැයේ වැඩි අවධානයක් යොමු කළා.

ඒ අනුව, ග්‍රාමීය මාර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුලත් දැනට ආරම්භ කර ඇති මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල තීරණාත්මක ක්‍රියාකාරකම් නිම කරමින් එම මාර්ග රථ වාහන ධාවනය කල හැකි තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහාත්, ග්‍රාමීය මාර්ග නඩත්තුව සඳහාත් රුපියල් බිලියන 54 ක පමණ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තියෙනවා. ණය වාරික නිදහස් කිරීම අත්හිටුවීම නිසා දිවයින පුරා කි.මි. 6,000 පමණ ග්‍රාමීය හා පළාත් මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආරම්භ කර තිබූ ඒකාබද්ධ මාර්ග  ආයෝජන වැඩසටහන අතරමග නැවැත්වීමට සිදු වුණා. නමුත් රජය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමග කළ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැනට වැඩ අවසන් නොකළ මාර්ගවල තීරණාත්මක කටයුතු අවසන් කර ඒවා රථවාහන ධාවනය කළ හැකි තත්ත්වයට පත් කිරීමට ඇ.ඩො.මිලියන 60 ක ණය මුදලක් අනුමත කළා. එමනිසා එම වැඩ අවසන් නොකළ ඉතිරි මාර්ගවල සංවර්ධන කටයුතු මෙම වර්ෂයේදී අවසන් කිරීමට හැකි වෙනවා.

එයට අමතරව, තාවකාලිකව ඉදිකිරීම් කටයුතු නවතා තිබූ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ පොතුහැර ගලගෙදර කොටසේ පොතුහැර සිට රඹුක්කන දක්වා ඉදිකිරීම් කටයුතු දේශීය අරමුදල් යටතේ නැවත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා.

එලෙසම විමධ්‍යගත අයවැය මගින් රුපියල් බිලියන 11.25 හා කඳුරට දශකය අයවැය යෝජනාව අනුව රුපියල් බිලියන 10ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තියෙනවා. එම ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල වැඩ අවසන් නොවූ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට හැකියාවක් පවතිනවා.

මීට අමතරව, විවිධ අමාත්යාංපශ වෙත අයවැය ඇස්තමේන්තු මගින් වෙන් කරලා තියෙන ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කරමින් අදාල විෂය පථය තුල ඇති කාර්යය ඉටු කිරීමට හැකියාවක්ද පවතිනවා. මේ අනුව, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා 2024 අයවැය ඇස්තමේන්තුව තුලින් මූලධන වියදම් විශාල ප්‍රතිශතයකින් වෙන් කර තියෙනවා.

දැනට ආරම්භ කර ඇති කොන්ත්‍රාත්තුවල ගිවිසුම් සහ අනෙකුත් හේතුවල බලපෑම අවම කරමින් කඩිනමින් ව්‍යාපෘති නිම කිරීමට විවිධ උපායමාර්ගද මේ වන විටත් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා.

විශේෂයෙන් ඇතම් ග්‍රාමීය ව්‍යපෘතිවල කොන්ත්‍රාත්තු කොන්ත්‍රාත්තුකරු සමඟ සාකච්ඡා කර අතිරේක ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව අවසන් කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා.

කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම්වලට අනුව මිල සංශෝධනය කිරීමට හැකියාවක් පවතිනවා.

ඇතැම් කොන්ත්‍රාත්තුවල ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානයකින් තොරව රාජ්‍ය ආයතනවල සෘජු ශ්‍රම දායකත්වයෙන් සිදු කිරීමට පුළුවන්. විශේෂයෙන් මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු

විදේශ අරමුදල් මගින් ආරම්භ කර අරමුදල් නොලැබීම නිසා අත්හිටුවා ඇති ඇතැම් ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දේශීය අරමුදල් භාවිතයෙන් සිදු කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ සභාපතීත්වයෙන් පිහිටුවා ඇති ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය මගින් දැනට ක්රිුයාත්මක කරන ව්‍යාපෘතිවල ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කර ප්‍රායෝගික විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. එසේම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇති වන ගැටලු සහ බාධාකාරී තත්ත්වයන් සමනය කිරීම සඳහා අදාල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *